SZJA 1 %
Írta: Peterdy András   
2017. január 30. hétfő, 00:00

Kérjük, idén is ajánlja fel személyi jövedelem adójának 1 %-át, hogy azt közhasznú céljainkra tudjuk fordítani!

Adószám: 18712517-1-13

A rendelkező nyilatkozat innen letölthető!

 


 

 
Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről
Írta: Peterdy András   
2017. január 02. hétfő, 17:06

Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről

2016.-ban Egyesületünk első sorban a megkezdett feladatok befejezésére és a közösség építésre koncentrált. A működésben jelentős változást jelentett, hogy csökkentettük a tagdíjat és ezzel párhuzamosan egy következetesebb költségvetés tervezési és követési módszert alakítottunk ki. Feith Attila személyében az Egyesületnek új elnökségi tagja is lett, aki a leköszönő Kiss Györgyöt váltotta fel.

 

 

Az Egyesület működése

Az Egyesület fő bevételi forrásait jelentette Piliscsaba Város Önkormányzat Civil Alapjának támogatása, a tagdíjak, az SZJA 1% felajánlások és a célszerinti eseti támogatások. Az Egyesület céljai – melyekben változás nem történt – a következők voltak:

 

 

 • Piliscsaba – Garancstető tájegység lakóinak érdekképviselete, a lakókörnyezet (utak, játszóterek, stb.) megépítésének, fenntartásának megoldása. A terület bemutatása, megismertetése a turisztika iránt érdeklődők számára.
 • Kapcsolattartás és érdekérvényesítés az illetékes Önkormányzat, a beruházók és a közüzemi szolgáltatók felé.
 • Az egyesületi tagok érdekképviselete és érdekvédelme.
 • Szakmai anyagok, tanulmányok elkészíttetése a lakókörnyezet komfortosítása érdekében
 • Kapcsolattartás hasonló célok megvalósítását kitűző más tájegységen létrejött Egyesületekkel.
 • A lakókörnyezet tájékoztatása és támogatásának megszervezése a lakókörnyezet jobbítása iránt.

 

A 2016. évben az Egyesülettel szemben hatósági elmarasztalás nem érkezett, bírságot nem fizettünk. Az adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. A közgyűlés döntése alapján lépéseket tettünk a tagdíjak minél hatékonyabb beszedése érdekében, valamint örvendetes hír, hogy számos új emberrel is bővült tagjaink száma.

Dolgozunk a háttérben

Aktív szereplői voltunk 2016.-ban is a várostakarítási akciónak. Sőt ezen túlmenően számos ember anyagi támogatásának és munkájának köszönhetően a játszótéri eszközöket felújítottuk. Nem sokáig örülhettünk ennek, mert azt kellett látnunk, hogy az egyik elem annyira megsérült, hogy már funkcionálisan használhatatlanná vált. A megoldáson dolgozunk, a játszóeszköz felújítása 2017. tavaszán fog megvalósulni.

Garancs nem csak a játszótérből áll! A közbiztonságunk javítása érdekében telepített térfigyelő kamera működését fenntartottuk. A rendőrség több esetben fel is használta a nyomozásához a felvételeket. Köszönhetően a Polgárőrséggel és a körzeti megbízottal kialakított jó kapcsolatnak, a járőrözések száma is növekedett.

Az útjaink minősége folyamatosan romlott. Az SZJA 1% bizonyos hányadát a bukkanókra tudtuk fordítani, de másra már nem maradt forrás. Az önkormányzatot folyamatosan tájékoztattuk a helyzetről. Májusban néhány helyen a kátyúzási munkálatok meg is történtek.

Törekszünk a közösség összetartására

Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület 2016. augusztus 27-én megrendezte a hagyományos Garancstetői nyárbúcsúztató rendezvényét, melyet támogatásban részesített Piliscsaba Város Önkormányzat Civil alapja. Idén is nagyon sok látogatót vonzott az esemény Garancsról, Piliscsaba más részeiről és a környező településekről is. Látható, hogy az itt lakók világosan megfogalmazott ügyek mellé odaállnak és aktívan részt is vesznek a megvalósításban.

Érdekképviselet

Továbbra is aktív részt vettünk a város tevékenységében a bizottsági és egyéb szakcsoporti munkákon keresztül. Bár folyamatosan jeleztük igényeinket a Polgármesternek és a Jegyzőnek, de érdemi válasz mind a mai napig nem érkezett tőlük a következő ügyekben:

 

 • gyalogátkelőhely létesítése,
 • közösségi területek tulajdoni helyzetének számunkra megnyugtató megoldása,
 • csapadékvíz elvezetés.

 

Ezeknek a tisztázását napirenden tartjuk és a következő évben is megpróbáljuk érdekeinket érvényesíteni.

Társadalmi felelősségvállalás

Örvendetes tény, hogy a gyermekvállalási kedv nem csökkent. A kisgyermekes családok számára nagy könnyebbséget jelentett a “Komatál” programunk, amely már 15 éves múltra tekinthet minket. Ezen túlmenően az itt lakó közösség tagjai részt vettek a Magyarfalu Alapítvány által szervezett “Csángótúta”-n, valamint szokásos módon rengeteg karácsonyi adományt gyűjtöttünk össze a “cipősdoboz” akció keretében. 
Beszámoló az Egyesület 2015. évi tevékenységéről
Írta: Peterdy András   
2016. április 03. vasárnap, 14:43

A 2015. év az Egyesület életében az érdekvédelemről és a közösség fejlesztésről szólt. Ezek mellett megújítottuk az Alapszabályt, különböző projektekbe kezdtünk bele és rendezvényt is szerveztünk.

 

Az Egyesület működése

Az Egyesület fő bevételi forrásait jelentették a pályázati támogatások, a tagdíjak, az SZJA 1% felajánlások és a célszerinti eseti támogatások. Működésünkre a tervezettség, a megfontoltság és a takarékosság volt jellemző. A szervezet közhasznú státusza megszűnt illetve a működési sajátságok is megkívánták az alapszabályunk módosítását. Ezt végre is hajtottuk jelentős időbeni ráfordításokkal. A Budapest Környéki Törvényszék a 18.Pk.60.029/2006/35 végzésében elfogadta az alapszabályt és az elnökség megbízatását, mely 2020.04.15.-ig szól.

Az Egyesület céljai:

 

 • Piliscsaba – Garancstető tájegység lakóinak érdekképviselete, a lakókörnyezet (utak, játszóterek, stb.) megépítésének, fenntartásának megoldása. A terület bemutatása, megismertetése a turisztika iránt érdeklődők számára
 • Kapcsolattartás és érdekérvényesítés az illetékes Önkormányzat, a beruházók és a közüzemi szolgáltatók felé.
 • Az egyesületi tagok érdekképviselete és érdekvédelme.
 • Szakmai anyagok, tanulmányok elkészíttetése a lakókörnyezet komfortosítása érdekében
 • Kapcsolattartás hasonló célok megvalósítását kitűző más tájegységen létrejött Egyesületekkel.
 • A lakókörnyezet tájékoztatása és támogatásának megszervezése a lakókörnyezet jobbítása iránt.

 

Garancs, ahol minden napra jut valami új

A szokásoknak megfelelően 2015.-ben is részt vettünk a helyi civil szervezetek által megszervezett város takarítási akcióban, amely napjainkra már regionális jellegű. Az általunk fenntartott játszótér és közösségi terület igen elhasználódott, ezért elhatároztuk, hogy elindítunk egy karbantartási akciót. Ennek első lépéseként a nyári rendezvényünkön egy tombolát hirdettünk. Az itt összegyűlt 140000 Ft összeget fogjuk a következő évben a felújításra fordítani, hozzátéve a tagok további felajánlásait és társadalmi munkáját.

Az SZJA 1%-ból fásítottunk és az egyesület üzemeltetési költségét fedeztük (könyvelés). A virágosításra is tudtunk némi pénzt fordítani.

Sajnos elért minket is egy betörési hullám, amely arra késztetett bennünket, hogy térfigyelő kamerát telepítsünk. Köszönhetően a felajánlásoknak ez igen hamar meg is valósult. Ez az esemény egyébként jó hírét is vitte az egyesületünknek a településen.

A közösségért

Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület 2015. augusztus 28-án megrendezte a hagyományos Garancstetői nyárbúcsúztató rendezvényét, melyet támogatásban részesített Piliscsaba Város Önkormányzat Civil alapja. Köszönhetően a jó szervezésnek és az időjárásnak az utóbbi évek egyik legjobb és leglátogatottabb rendezvénye volt, ahol nem csak Piliscsabáról, de még a környező településekről és voltak látogatók.

A kommunikáció javítása érdekében a www.garancsteto.hu honlap mellett elindítottuk a facebook-on a Piliscsaba-Garancstető csoportot, de működött a levelező lista is. Az Egyesület elnöksége célul tűzte ki, hogy az új lakók is minél előbb ismerjék meg a szervezet működését. Ennek eredményeként új tagokkal is bővültünk.

Érdekképviselet

Továbbra is aktív részt vettünk a város tevékenységében a bizottsági és egyéb szakcsoporti munkákon keresztül. A közlekedési gondok még nem oldódtak meg, de az Önkormányzat felé folyamatosan jeleztük a gyalogátkelőhely és a járda hiányát. A 025/18. hrsz.-ú területen a fakitermelés folytatódott a próbálkozásaink ellenére a jogerős határozat szerint a vállalkozó jogszerűen végzi a tevékenységét. Ebben az ügyben már csak annyit tudunk tenni, hogy a végrehajtást figyeljük és a szabálytalanságokat jelezzük az illetékeseknek.


 

 

 
Beszámoló az Egyesület 2014. évi tevékenységéről
Írta: Peterdy András   
2015. augusztus 14. péntek, 08:24

Nem telt el eseménytelenül a 2014. év sem. Rendezvényeket szerveztünk, részt vettünk különböző közösségi akciókban, felújításokat végeztünk, változtatnunk kellett az alapszabályunkon és harcoltunk a fakivágás ellen.

 

Az Egyesület elnöksége a májusi taggyűlésen elhatározott célok és kijelölt feladatok mentén végezte a tevékenységét. Az egyes eseményekről minden érdeklődő értesülhetett a www.garancsteto.hu honlapon, a kiküldött tájékoztatókon, a facebookon, a levelezőlistán és a faliújságokon keresztül. Az Egyesületünk működéséhez szükséges forrást a tagdíjakból, Piliscsaba Város Önkormányzat Civil Alap támogatásából, az SZJA 1%-ból biztosítottuk. Ezen túlmenően nem győzünk köszönetet mondani azon garancsi lakóknak, tagoknak, akik megtisztelték rendezvényeinket és részt vettek a közösségi munkákban. Az elnökség eltökélt abban, hogy az Egyesület a tevékenységével minél szélesebb társadalmi csoportokat érintsen meg, és hogy a garancsi lakók aktivitását serkentse.

Szépülő Garancs

A szokásoknak megfelelően 2014.-ben is részt vettünk a helyi civil szervezetek által megszervezett város takarítási akcióban, amely napjainkra már regionális jellegű. Összegyűjtöttük a szemetet, az általunk kialakított és fenntartott játszótéren felújítási munkálatokat végeztünk. Időközben tudomást szereztünk arról, hogy az Önkormányzat a területet illetően pert vesztett és az visszakerült magán tulajdonba. Ez a helyzet számunkra sok bizonytalanságot okozott és okoz, ezért törekszünk a kapcsolatfelvételre és valamiféle megegyezésre.

Az SZJA 1%-ból eseti útjavításokat és egy forgalomcsillapító eszköz felújítását hajtottuk végre. Néhány anyuka aktivitásának köszönhetően ismét virágba borítottuk a területet. A korábbi beruházásunk eredményeként felszerelt tartókba szép muskátlik kerültek.

A közösségért

Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület 2014. július 13-án megrendezte a hagyományos Garancstetői sportnap és a IV. Oldtimer autók, motorok találkozóját, melyet támogatásban részesített Piliscsaba Város Önkormányzat Civil alapja. A gyermekvállalási kedv továbbra sem csökkent, ezért továbbfolytattuk a ?komatál? segítségnyújtást.

Érdekképviselet

Továbbra is aktív részt vettünk a város tevékenységében az önkormányzati képviselő testületi, bizottsági és egyéb szakcsoporti munkákon keresztül. A mi közreműködésünknek is köszönhetően készülhetett el Piliscsaba városfejlesztési koncepciója és stratégiája, mely példaértékű és melyre mi magunk és méltán vagyunk büszkék.

Területünkön egyre nagyobb problémát okozott a biztonságos gyalogos közlekedés megoldatlansága. A közgyűlési határozat értelmében felvettük a kapcsolatot az illetékes útkezelővel gyalogátkelőhely ügyében, de egyenlőre elutasították kérésünket. Az Egyesületünk közreműködésével az önkormányzat megépített egy járdaszakaszt. A közlekedési probléma teljes megoldása az Egyesület célja.

Az év második felében a területünkkel határos 025/18 hrsz.-ú területen megkezdődött a fakitermelés engedély birtokában. A mód ellen a kisebbségi tulajdonosok és a közvetlen lakók is tiltakoztak. Furcsa mód a szakembereknek nem tűnt fel, hogy az erdőnek kiemelten nagy szerepe van Piliscsaba felszíni vizeink kezelésében is, valamint a területtel közvetlenül szomszédosak a 2702 ? 2716 hrsz. ingatlanok, melyek többségén lakóházak épültek. Egy felelőtlen erdőirtás esetén a lezúduló csapadék bemoshatja a 10-17 méteres partoldalt és beomolhat.


 

 

 
Beszámoló az Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Írta: Peterdy András   
2014. május 26. hétfő, 07:09

2013. évben az Egyesületünk folytatta a környezetvédelmi céljainkkal összhangban a fásítási és virágosítási programját, valamint részt vettük a tavaszi település takarítási akcióban. Megkezdtük a bukkanók felújítását és kisebb karbantartó munkálatokat végeztünk a játszóterünkön. Ezek mellet nem feledkeztünk meg a közösség építéséről sem és 2013. júniusban megrendeztünk a Garancstetői gyerek és sportnapot Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Civil alapjának a támogatásával. További részleteketért kattintson ide!

 


 

 
Beszámoló az Egyesület 2012. évi tevékenységéről
Írta: Peterdy András   
2013. május 27. hétfő, 17:15

2012. évben a Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület folytatta takarékos, közösségépítő tevékenységét (részletesebb beszámoló itt). Piliscsaba Önkormányzatának támogatásával sikerült megrendeznünk a júniusi sport napot, valamint augusztusban a III. Piliscsabai autó s és motoros találkozót. Aktív szerepet vállaltunk a falutakarítás megszervezésében. Továbbra is feladatunknak tekintjük az itt élők érdekeinek a képviseletét függetlenül attól, hogy valaki tagja vagy nem tagja az Egyesületnek. Eredményeket akkor tudunk elérni, ha összefogunk és egymást támogatjuk. A jövőben is számítunk mindenki közreműködésére!


 

 

 

 
Az Egyesület tevékenysége 2010-ben
Írta: Peterdy András   
2010. december 22. szerda, 12:35

Piliscsaba - Garancstető Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület 2010-ben is aktívan tevékenykedett az alapszabályzatban meghatározott célokat szem előtt tartva. A vezetőség rendszeres időközönként ülésezett és a feladatok végrehajtásáról félévente be is számolt. Fontos kiemelni, hogy ebben az évben sikerült lerendezni a közhasznúsági bejegyzést és is hozzájuthattunk a felajánlott 1%-hoz. Az Egyesület egyre nagyobb szerepet játszik Piliscsaba életében. Az érdekérvényesítéshez és a különböző közösségi faldatok ellátásához szükséges magunk mögött tudni a Garancson élők többségét (az összetartásban rejlik a mi erőnk), ezért igen fontosnak tartjuk, hogy tagságunk és anyagi támogatóink bővüljenek. Az egyesület 2010. évi tevékenységéről részletesebben itt kaphat információt.

 

 
Hirdetés
Hirdetés
- Copyright 2010 - GK-Projekt Kft. - Pfeiffer Zoltán -
Gk-projekt.hu